You are currently viewing Fonts de finançament: tipus i característiques principals

Fonts de finançament: tipus i característiques principals

Hi ha molts tipus de fonts de finançament, i cadascuna presenta una forma i condicions particulars. En aquest article tractarem de classificar les principals fonts de capital descrivint les característiques principals que les defineixen.

FINANÇAMENT PROPI O FFF (FRIENDS FAMILY AND FOOLS)

 • Origen: aportació de capital d’origen intern, o d’un tercer però que es desmarca de la fórmula habitual de les entitats financeres
 • Tipus d’amortització: l’amortització pot ser a curt, mitjà o llarg termini, en funció del tipus de projecte o negoci que es financïi
 • Destinació del capital: pot estar destinat a un projecte que comença, o a una empresa que ja està en marxa
 • Condicions: donat que sol provenir dels estalvis o ingressos propis o dels més propers, es tracta d’una de les fórmules de finançament menys costoses tant d’accedir com d’assumir a nivell econòmic

PRÉSTEC BANCARI O D’ENTITAT FINANCERA

 • Origen: capital d’origen extern provinent d’entitats bancàries o financeres regulades
 • Tipus d’amortització: sol ser a mig-llarg termini
 • Destinació del capital: pot estar destinat a projectes nous o empreses en marxa
 • Condicions: aquest tipus d’entitats solen aplicar uns tipus d’interès variable en funció del risc i import, a més d’uns habituals costos d’obertura. També solen requerir certs avals i garanties a l’hora de concedir el capital demanat

PÒLISSA DE CRÈDIT O CRÈDIT COMERCIAL

 • Origen: capital d’origen extern que sol provenir d’entitats bancàries
 • Tipus d’amortització: destinada al finançament a curt termini
 • Destinació del capital: està contemplat per a empreses que ja han iniciat la seva activitat, encara que sigui de forma recent
 • Condicions: els interessos no són excessivament alts, és una forma de finançament pensada perquè l’empresa disposi de liquit


CROWDFOUNDING, CROWDLENDING ..

 • Origen: capital d’origen extern que sol provenir de molts microinversores
 • Tipus d’amortització: pensada per a un finançament a mig termini
 • Destinació del capital: està contemplat sobretot per a projectes nous i idees innovadores o diferents
 • Condicions: la devolució o interessos del préstec pot estar lligat a un interès fix, o variable (fins i tot en espècie) en funció del tipus de projecte que s’esta finançant

INVERSORS PRIVATS (VENTURE CAPITAL, BUSINESS ANGELS

 • Origen: capital d’origen extern que prové d’un o uns pocs inversors amb capacitat econòmica
 • Tipus d’amortització: pensada per a un finançament a mig-llarg termini
 • Destinació del capital: va dirigit a idees de negoci innovadores que presenten molta rendibilitat a curt, o projectes que presenten una potencial escalabilitat i creixement molt rendibles encara que sigui a llarg termini
 • Condicions: les condicions dels préstecs són molt variables, i es solen pactar de forma particular entre els promotors de cada cada projecte


Jonatan Guitart Carlos Garcia 

Som-hi