solucions transversals per a negocis locals

APEU somhi consulting

Si consideres que la creació d’una APEU pot esdevenir una bona opció per dinamitzar l’activitat econòmica d’una zona, podem assessorar-vos en totes les fases de la seva creació, gestió i/o dinamització.

Com a experts en la creació i gestió d’APEUs,  a Somhi t’assessorarem sobre les passes a seguir.

No tens clar què és una APEU?

El passat 22 de desembre del 2020, al Parlament de Catalunya, es va aprovar la llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana. Una Àrea de Promoció Econòmica Urbana, coneguda també com una APEU, és per tant una zona geogràfica delimitada on el teixit comercial urbà i l’Administració local treballen amb un objectiu comú. A través de la creació d’una APEU col·laboren les Administracions Públiques i empreses privades i s’encarreguen de la promoció i dinamització de l’àrea definida. La col·laboració público-privada estableix un pla d’acció amb l’objectiu de professionalitzar la gestió la dinamització comercial i econòmica de la zona.

Quins són els avantatges que aporten les APEU?

La creació d’una APEU és un porcés complex on han d’estar d’acord les Administracions Públiques i els comerciants amb l’objectiu d’assolir beneficis de llarga durada tant en relació a la cohesió social del barri com a l’entorn comercial. La gestió de forma professional permet planificar l’equilibri de l’oferta comercial amb criteris que permetin la creació de sinergies entre els diferents actors socials i econòmics de la zona.

Com s’inicia el procés de creació d’una APEU?

Qui pot promoure la iniciativa per crear una APEU?

La iniciativa per aprovar una APEU pot partir de:

 1. Un grup de persones que acreditin ser titulars del dret de possessió d’almenys el 25% de la totalitat dels locals de l’APEU i que, alhora, representin almenys el 25% del sumatori de la totalitat dels vots.
 2. Qualsevol associació empresarial territorial de la zona en què es pretén delimitar l’APEU que hagi desenvolupat la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput de cinc anys.
 3. L’Ajuntament del municipi on es pretén delimitar l’APEU. En aquest cas, l’Ajuntament ha de comptar, com a mínim, amb l’informe favorable d’una de les organitzacions empresarials territorials representatives de la zona.

Cal que es promogui la iniciativa per a la delimitació i proposta de constitució de l’APEU (article 5). Un cop fet això es requereix un procés de votació que inclogui els titulars de les activitats econòmiques incloses a la zona. 

Què és el Pla d’actuació? 

El pla d’actuació és el full de ruta de l’APEU. Aquest document ha de definir els objectius, els instruments, les principals funcions i com es monitoritzarà el seguiment de les actuacions que dugui a terme (article 9).  

Aquesta pla ha d’incloure, com a mínim:

 1. Una memòria justificativa de les funcions bàsiques.
 2. Un programa d’actuacions que especifiqui la diagnosi de la situació inicial, els objectius perseguits i les mesures que es proposen.
 3. Un projecte de pressupost suficientment detallat.
 4. Les fonts de finançament que permentran el seu funcionament.
 5. Les regles per a l’exacció de les quotes, i també la determinació de la forma i els terminis de pagament.
 6. El cronograma per a la implantació dels serveis, les millores, les mesures o les actuacions que es proposen.
 7. Els mecanismes d’avaluació dels resultats i de l’assoliment dels objectius del pla amb relació als beneficis i les millores previstos.

Dubtes sobre la gestió d’una APEU?

Qui gestiona l’APEU?

Una entitat privada sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia s’encarrega de la gestió d l’APEU. Aquesta entitat gestora s’ha de constituir, com a mínim, amb les persones titulars del dret de possessió que han votat afirmativament la constitució de l’APEU. La resta poden adherir-s’hi, o no, de manera voluntària.

Com s’organitza l’entitat gestora?

Els òrgans que integren l’entitat gestora són: l’assemblea general (articles 19, 20 i 21), la presidència (article 22), la secretaria (article 23) i la gerència (article 24). De manera facultativa, també es pot preveure una junta directiva, una vicepresidència i una tresoreria.

Quins són els mecanismes per financiar-lo?

Quines fonts de finançament pot tenir una APEU?

Són recursos econòmics de les àrees de promoció econòmica urbana, i que gestiona cada entitat gestora, els següents:

 • Les quotes a càrrec de les persones titulars del dret de possessió sobre els locals inclosos en l’àmbit de l’àrea. Aquestes quotes són obligatòries i tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Cal regular-les mitjançant una ordenança municipal, i s’han de calcular d’acord amb els paràmetres que estableixen aquesta llei i amb el conveni establert amb l’ajuntament.
 • Les aportacions en espècie, els crèdits, les donacions i els patrocinis, i també els ingressos obtinguts per les vendes de béns i serveis i per les rendes i els productes del seu patrimoni.
 • Les subvencions i els ajuts públics de les administracions.

Alternativament, les àrees de promoció econòmica urbana es poden finançar, si s’escau, amb les figures tributàries que la legislació reguladora de les hisendes locals estableixi a aquests efectes.

Desde somhi consulting hem desenvolupat un Programa per a la CONCRECIÓ d’una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), la recerca del CONSENS per constituir-la, així com el servei d’acompanyament per al compliment dels REQUISITS LEGALS per a la seva IMPLEMENTACIÓ i dels PROCESOS de gestió